Varukorg 0
Det finns inte fler produkter i din varukorg
0 objekt 0,00 kr
Frakt Gratis!

Totalt: (inkl. moms) 0,00 kr
Varav moms 0,00 kr

Narvi bastuaggregats manual

Narvi Minea-Installation

Läs noggrant igenom dessa anvisningar innan du monterar och använder Narvi bastuaggregat för första gången och spara de för senare bruk. Produkten är avsedd för användning endast som ett bastuaggregat och för uppvärmning av en bastu.

TEKNISKA DATA

 

NM

MINEX

- Bredd

430 mm

330 mm

- Djup

300 mm

200 mm

- Höjd

580 mm

630 mm

- Vikt

(utan stenar)

10 kg

7 kg

Skyddsavstånd till brännbart

1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER:

  1.    Bastuaggregat med styrenhet
  2.    Fäst plattor + fästskruvar
  3.    Temperaturgivare                     
  4.    Styrenhet
  5.    Installations- och bruksanvisning för aggregatet

2. FÖRE INSTALLATIONEN:

Kontrollera följande saker:

Att Narvi bastuaggregatet har rätt effekt (kW) i förhållande till bastuns volym (m3).

I tabell 1 anges bastuvolymerna för olika bastu aggregats-modeller. – Om det finns icke-värmeisolerade ytor av exempelvis tegel,  kakel eller glas i bastu, ska man för varje sådan kvadratmeter väggyta lägga till 1,5 m3 bastuvolym, på basen av vilken man bestämmer bastuaggregatets effekt som behövs utgående från tabell 1.

De bastuvolymer som anges i tabell 1 får varken överskridas eller underskridas.

Om en bastu har en minimihöjd samt minimisäkerhetsavstånden anges i tabell 1.

Försäkra dig om att underlaget för fäst-plattans skruvar är tillräckligt stadigt. Enbart en tunn panel räcker inte. Som förstärkning kan man ha en extra spikregel bakom bastupanel eller förstärkningsbrädor som placeras ovanpå panelen och fästs i spikregeln på väggen.

Tabell.1 Elektriskt kopplings schema

Elektriskt diagram

Kopplingsplintar till bastuaggregat

Elektriskt kopplingsschema

MAN FÅR INTE INSTALLERA MER ÄN ETT BASTUAGGREGAT I EN BASTU!.

Allt servicearbete måste lämnas till professionell underhållspersonal. Strömmatning till bastuaggregatet måste kopplas från BASTUAGGREGAT före utförande av serviceåtgärder.

     Installationsbeskrivning

Fäst bastuugnens fäst-plåt vid väg gen med skruvar som medföljer leveransen. Se på bilden 2.                        

NARVI NM: BYTE AV STYRFUNKTIONEN (Enbart vid behov)

Märk! Om du angående bastuugnen vill byta styrfunktionen mellan höger och vänster följ momenten 1, 2 och 3. Om du inte behöver byta styrfunktionen gå direkt över till momentet 4.

                                   Momentet 1:

Lösgör fäst skruvarna på bottenplattan i kopplingskapseln.

Ta försiktigt bort regulatorerna och lösgör de två yttersta skruvarna som  sitter fast mot styrpanelen.

Lossa skruvarna på täckskivan för den alternativa placeringen av regulatorn bredvid kopplingsboxen. (bilden 2). 

                                   Momentet 2:

Lossa på fäst-skruvarna till det mittersta motståndet i botten på kopplingsboxen och terminalblocket så pass att du kan vrida foten på terminalblockets ställning åt sidan under skruven. (bilden 4).

                                   Momentet 3:

Vrid regulatormodulen med kontakter försiktigt och placera regulatorns axlar i hålen på andra sidan i kopplingsboxen.

Fäst terminalblockets ställning och den alternativa regulatorns täckskiva med fästskruvar vid varandra.

Sätt slutligen kopplingsboxens bottenplatta och regulatorerna på plats (bilden 5).

Bildbeskrivning installation

Anslutningen av bastuugnen till elnätet får endast utföras av en kvalificerad elmöntör i enlighet med gällande bestämmelser.

Som anslutningskabel skall användas gummikabel av typ H07RN-F eller motsvarande. Tvärsnittsytan av kabeln samt säkringens storlek visas i tabellen 1.

Tvärsnittsytorna av ledningarna som ansluts från bastuugnen för styrning av uppvärmning och för signallampor skall motsvara matarkabeln.

Anslut först anslutningskabeln till kopplingsribban i bastuugnens kopplingskapsel.

Vänd behållaren för bastustenar + elkapseln upp och ner.

Öppna elkapselns botten. - Anslut anslutningskabeln.

Fäst kapselns botten.

Vänd behållaren för stenar + elkapseln i rätt ställning.

5. INSTALLATION PÅ VÄGGEN AV BASTUAGGREGATET

Trä öglorna på baksidan av bastuugnen genom fäst-skenorna på plåten som skall fästas på väggen (bilden 6A).

Skjut den övre kanten av fäst-plåten mellan manteln och den övre ramen av bastuugnen och se till att fästöglorna av bastuugnen kilar sig i skenorna på plåten som skall fästas på väggen (bilden 6B).

Säkra fästningen av den övre kanten av bastuugnen med en låsningsskruv                       (bilden 6C).

Därmed låses behållaren för stenar vid manteln och fäst-plåten av bastuugnen.

Bild 6-Fäst aggregatet

6. STAPLING AV BASTUSTENAR

Placeras stenarna ovanpå rostret i utrymmet  för bastusten mellan uppvärmningselementen (motstånden) på så sätt att de bär upp varandra. Stenarnas tyngd får inte vila på motstånden. -   Medan man staplar stenar skall man se till att resistorerna inte böjs och en tillräcklig luftcirkulation inte hindras.

Stapla bastustenarna glest. En behållare som har staplats för tätt förorsakar överhettning av resistorerna (= en förkortad livslängd) och fördröjer uppvärmningen av bastun.Diametern av stenstorleken som tillämpar sig för bastuugnen är 5-10 cm.

Stenarna skall helt och hållet täcka upphettnings resistorerna (bilden 7).

Det är förbjudet att använda lätta, porösa keramiska stenar av samma storlek eftersom det kan leda till att motstånden överhettas och förstörs. Mjuk täljsten får inte heller användas som bastusten.

BASTUUGNEN FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN BASTUSTENAR.

ETT STENMAGASIN SOM INTE HAR FYLLTS HELT OCH HÅLLET FÖRORSAKAR BRANDRISK!  / KONTROLLERA ALLTID BASTURUMMET INNAN DU KOPPLAR PÅ BASTUUGNEN.

7. ANVÄNDNING AV ETT KOPPLINGS-UR:

Kopplings uret finns på den nedre delen av bastuugnen.

Det fungerar både som på-kopplare och tidur. Med kopplings-uret kan man reglera en önskad uppvärmningstid av 1-4 timmar eller en för-kopplingstid av 1-8 timmar.

       Funktionsexempel:

Då man vrider på vredet på det klara området i skalan till nummer 2 kopplas bastuugnen på omedelbart och funktionen slutar om 2 timmar.

Då man vrider på vredet på det svarta området i skalan (för-kopplingsområde)  till nummer 4 kopplas bastuugnen på om cirka 4 timmar. Bastuugnen är därefter påkopplad i cirka 4 timmar. -  Funktionen av bastuugnen kan alltid frånkopplas med att vrida på vredet mot solen  till positionen 0.

8. REGLERING AV TEMPERATUR:

Termostaten finns på den nedre delen av bastuugnen. Med termostaten kan man välja en  önskad temperatur i bastun. Den utvidgande linjen i skalan beskriver en stigande temperatur.         Då man vrider på vredet med solen stiger temperaturen och då man vrider på vredet mot solen  sjunker temperaturen.

Bastu värms upp snabbast då man vrider termostaten till den maximala positionen. - Storlek, starttemperatur, värmeisolering, oisolerade ytor av bastun samt det sätt på vilket  stenarna har staplats påverkar hur snabbt bastun värms upp.

9. TEMPERATURBEGRÄNSARE FÖR BASTUAGGREGAT:

Då temperaturen i bastun stiger farligt hög frånkopplar temperaturbegränsaren strömmen i bastuugnen. Strömmen kan på-kopplas på nytt med att trycka ett trubbigt föremål genom 3 mm öppning i ändan av el-kapseln då temperaturbegränsaren börjar fungera igen (bilden 8).  - Ifall bastuugnen inte återfår sitt funktion-skick  kontrollera om kopplings-uret har frånkopplat strömmen och om bastuugnens säkringar på säkringspanelen är oskadade.

-      Ifall bastuugnen trots dessa åtgärder inte värms upp kontakta en servicefirma.

temperaturbegränsare

10. VENTILATION I EN BASTUN:

Bastu skall ha så effektiv ventilation som möjligt för att luften ska vara tillräckligt frisk och syrerik. Luften i basturummet borde växlas 3–6 gånger i timmen.

       Det rekommenderas att ventilationen av bastun förverkligas enligt VVS-planerarens plan.

Tilluften ska ledas med ett rör med en diameter på ca 100 mm. Utloppsluftrörets diameter skulle vara större än inloppsrörets diameter.

Om ventilationen är maskinell, rekommenderas det att inloppsluftventilen placeras i taket nära bastuaggregatet.

Om ventilationen är naturlig, rekommenderas det att inloppsluftventilen installeras bredvid eller under bastuaggregatet, antingen i väggen eller i golvet. -  Vid intagningen av friskluft är        det väsentligt att den blandas med basturummets luft och badångan.

Frånluft avleds från närheten av golvet så långt bort från tilluften som möjligt.

Frånluftsventilen kan vara under bastulaven.

Man kan leda ut frånluften från basturummet via tvättrummet, exempelvis under dörren. Öppning mellan dörrens underkant och golvet ska vara ca 100–150 mm.

Om basturummet förses med en skild förtorknings-ventil, ska den placeras i basturummets tak. (Ventilen ska stängas före användningen av bastun.)

11. En bastu konstruktion:

 -     Bastun skall vara väl värmeisolerad, i synnerhet i taket, dit största delen av värmen söker sig då man kastar bad. På grund av fukten rekommenderas att bastuns värmeisolering täcks med fukt-tätt material, exempelvis aluminiumfolie. Bastupanelerna i ett basturum bör alltid vara av trä, eller av  icke antändlig material.

-     Golvet ska helst vara mörkfärgad, eftersom stenarna och vattnet kan färga golvet efter vid användning.

12. skyddsräcke: 

Man kan vid behov bygga ett skyddsräcke kring bastuaggregatet, man måste då ovillkorligen följa anvisningarna om minimiavstånd till konstruktioner av brännbart material.

13. VIKTIGA TILLÄGGSANVISNINGAR 

Lämplig temperatur i basturummet är mellan 60-80 °C.

Att bada bastu för en längre stund höjer kroppstemperaturen, vilket kan vara skadligt. Sov inte i bastun.

Man skall iaktta försiktighet i närheten till ett hett bastuaggregat, då bastu aggregatets stenar och metalldelar kan orsaka brännsår.

Man får bara kasta litet vatten (1-2 dl) i sänder på bastuaggregatets stenar, då det förångade vattnet är brännande hett.

Detta aggregat är inte avsett att användas av barn eller sådana personer, vilkas fysiska och psykiska egenskaper, sinnesfunktioner, brist på erfarenhet eller kunskap kan utgöra ett         hinder för en trygg användning av aggregatet, om den person som ansvarar för deras trygghet inte övervakar dem eller har gett dem handledning i användningen av aggregatet.

Bada inte bastu om du är påverkad av berusningsmedel.

Föräldrar ska övervaka barn och se till att de inte leker med aggregatet

Kontrollera alltid basturummet innan bastu aggregatet kopplas på

Fel placerade stenar orsakar brandfara

Övertäckning orsakar brandfara

Ovanpå bastuaggregat får man inte placera objekt eller i närheten man får inte torra kläder.

 Dörr och fönster ska vara stängda när användning bastuaggregat

Bastuugnens hölje som är tillverkad av rostfritt stål kan byta färg då den blir utsatt för hög temperatur. Detta är normalt för rostfritt stål, och förändringar i höljets färg är inget garantin        täcker och ej något som kan påberopas.

 Använd vanligt rent hushållsvatten för badkastning. Havsvatten eller annat salt vatten får inte användas. Inte heller vatten som innehåller klor får användas.

Saltvatten och fuktig innerluft påskyndar bastuugnens korrosion.

 

14. KOPPLINGSSCHEMA:

Mätning av bastuaggregatets isoleringsmotstånd kan utvisa läckage, vilket beror på att isolermaterialet runt uppvärmningsmotstånden kan ha dragit till sig fukt från luften under lagring eller transport. Fukten försvinner från motstånden efter ett par uppvärmningar.  Anslut inte bastuaggregatets effektmatning via jordfelsbrytaren!

 Anslutningarnas placering i kopplingsschemat är vägledande.

Här kommer du till Narvis produktsida