Rensar ut gifter i kroppen

INFRABASTU och DETOX

Svettas ordentligt i bastun

"Detox" ett ord som har blivit allt vanligare med åren. Men olika former av avgiftning har funnits i alla tider även om det inte har kallats för detox.

Finländarna och turkarna har sina traditioner med bastubad, indianerna har sina svetthyddor. Indierna har AyurVeda som innefattar örtblandningar, ångbad, oljemassage, tungskrapning och tarmrensning. I de kinesiska taoistskrifterna kan man läsa om upprepad fasta från 3 till 14 dagar som leder till ett längre liv. Grekerna har använt sig av ört- och vattenbad, medan tibetanerna i många hundra år har nyttjat meditation och massage och bastu till utrensning av kroppen. Åderlåtning och användande av blodiglar som suger blod var populärt under lång tid i Europa. Diverse former av avgiftning har utövats världen över i flera tusen år.

Ökad produktion av kemikalier 

Det stora intresset för avgiftning historiskt genom åren grundar sig troligen i en kombination av en upplevd känsla av välbefinnande vid avgiftningen men även oro för diverse sjukdomar då läkarvetenskapen inte var så utvecklad som i modern tid och man ville försäkra sig om fortsatt god hälsa.

I dag har vi har vi en mycket bra medicinsk kompetens för att tillgodose god hälsa hos befolkningen. Men nu ser vår miljö mycket annorlunda ut, det räcker att gå 60 år tillbaka i tiden då producerades mycket få kemikalier. Världens samlade kemikalieproduktion har ökat från sju miljoner ton årligen år 1950 till ca 400 miljoner ton år 2005. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) beräknar att värdet av den globala kemikalietillverkningen kommer att öka med 85 % mellan 1995 och 2020. I dag finns mer än 100 000 fabrikstillverkade kemikalier i dagligt bruk över världen. Mer än 30 000 kemiska ämnen finns på marknaden inom EU. AV dessa har endast 5 000 testats och bedömts vad gäller deras effekter på hälsan och miljön. Övriga ämnen finns det ingen kunskap om och man vet inte hur de påverkar miljö och människor.

Föroreningar och kemikalier finns överallt

Utveckling av miljön och vår kost gör att det är omöjligt att undvika en exponering av gifter och föroreningar. Dagens livsmedel är till stor del processade genom modifiering, raffinerade eller härdade med lägre närings innehåll som följd. Maten innehåller transfetter, tillsatser, bekämpnings -medel, färgämnen och konserveringsmedel.  Mycket av det vi dricker och äter kommer i plastbehållare av något slag, vilket innebär att vi ständigt utsätts för ftalater (mjukgörande ämne i plaster)

Att det finns föroreningar i luften i form av avgaser är nog allmänt känt. Alla har vi nog känt lukten av något ”nytt” som inredningen i en bil, väska, skor, möbel – en lukt som för med sig kemikalier in i lungorna. Utöver luften och maten finns det farliga kemikalier i det flesta produkter vi omger oss med. Några exempel är hudvårdsprodukter, kläder, kosmetika, målarfärg, plastartiklar, rengörings -produkter, trycksvärta, tvättmedel mm listan kan göras lång. Fabrikstillverkade kemikalier finns i nästan allting vi använder.

Miljögifter

Miljögifter är ett samlingsnamn på gifter som har negativ inverkan på miljön i naturen. Miljögifter skadar organismers funktioner. Flera miljögifter är mycket stabila dvs. de bryts inte ner eller bryts ner väldigt långsamt. Miljögifter kan vara fettlösliga/lipofila och lagras och ackumuleras i fett och fettvävnader hos organismer. Andra gifter binder sig till proteiner.

Miljögifter kan delas upp i många olika grupper som exempel kan nämnas tung metaller (kadmium, kvicksilver, bly)organiska föreningar (klorföreningar som freon, bromföreningar som flamskydd alkylfenoler som mjukgörare i textil) samt konstgjorda miljögifter (skapade av människan).

Blodprover från 1940-talet visar att före andra världskriget innehöll blod och vävnad hos människor nästan inga gifter eller föroreningar. I dag ser det annorlunda ut. Alla människor på jorden har i dag spår av miljögifter från gruppen organiska gifter i kroppen. 

Dessa gifter är oftast fettlösliga och det gör att de snabbt kan spridas inom näringskedjan, det lagras stannar kvar och ökar i fettvävnaden hos människor och djur.

De organiska föroreningarna sprids globalt och samlas i kallare områden vilket ger en ansamling vid polerna. Det sker även en anrikning från mamma till barn. Ett faktum som drabbat inuitbarn(eskimåbarn) som får i sig höga nivåer av organiska föroreningar genom bröstmjölken.


Kroppen är fantastisk

Kroppen har en fantastisk förmåga att rena sig själv. Denna uppgift fördelas på 5 organ.Vi skall i första skedet beskriva fyra av dessa organ.

1. Lungorna är det avgiftande organ som exponeras allra mest av miljön. Via luftrören förs luften nertill luftrörens minsta förgreningar alveolgångarna. Utmed dessa alveolgångar som är ca 0,5 mm i genomskärning sitter rad i rad alveoler (lungblåsorna). En alveol är halvklotsformad och endast 0,1-0,2mm i diameter vid utandning och vid inandning dubbelt så stor. Lungvävnaden utgörs huvudsakligen av alveoler.  Varje alveol omsluts av ett mycket fin förgrena nätverk av blodkärl. Vid inandning fylls lungorna med syre och de i luften medföljande miljögifter. Lungorna utsöndrar koldioxid och toxiska ämnen varje gång man andas ut. Gaser absorberas genom cellernas membran och filtreras genom blodet till kroppen.

2. Njurarna reglerar kroppens pH, vätskebalans och kalciummetabolism. Njurens funktionella grundenhet är ett nefron. Det finns ungefär en miljon nefron i vardera njuren. Dessa kan ses som små reningsstationer. Trots att njurarnas vikt bara motsvarar ca 0,5 % av organismens hela vikt strömmar i vila hela 20-25% av blodcirkulationens minutvolym genom dem. Varje timme hinner allt blod i kroppen passera genom njurarna nästan tjugo gånger. Här filtreras blodet tillsammans med slaggprodukter, läkemedel och toxiner. Njurarnas utsöndring är kroppens viktigaste metod att befria sig från vattenlösliga slaggprodukter. Cirka 0,1 % av det blod som filtreras omvandlas till urin.

3. Tarmen behandlar cirka 25 000 kilo mat under en livstid och det är framförallt här som kroppen konfronteras med allergiframkallande ämnen och miljögifter. Slemhinnan i mage och tarm är 200 gånger större än hela kroppens yta och därmed känslig för exponering av gifter. Tjocktarmen är en viktig kanal för absorption av rester och slaggprodukter efter avslutad matspjälknings process. Tarmens roll i avgiftningsprocessen är mycket viktig . Med en tarmflora i obalans minskas den takt varmed normala mängder gifter kan rensas bort via mag och tarmkanalen. 

4. Lever är kroppens överlägset största körtel och väger omkring 1,5 kg. Vanligtvis delas levern upp i två lober där den högra är flera gånger större än den vänstra (vid en mer förfinad uppdelning så består den av fyra lober). Blodet pumpas genom levern och utsätts där för enzymer (bl.a. cytokrom P450)för att binda och avlägsna kemikalier och slaggprodukter. Levern producerar galla. I mitten av leverns nedre yta finns levergången, till levergången sluter sig gallblåsan via en gallblåsegång. Här transporteras galla som sedan lagras i gallblåsan. Den i gallblåsan lagrade gallan transporteras ut i tolvfingertarmen där gallan höjer pH och hjälper till vid matspjälkningen av främst fetter. Vissa ämnen som levern renar ur blodet tömmer den ut tillsammans med galla som bildats(ut med avföringen). Levern tar också hand om de flesta gifter som kan förekomma i blodet, till exempel etanol och läkemedel.

Kroppens reningsstationer. 

Vi har här belyst fyra av kroppens fem reningsstationer, i mycket enkla drag har organens anatomi och fysiologi beskrivits.  Av ovan nämnda organ är det framförallt i lever, njurar och tarmar men även huden (se nedan)där miljögifter lagras/fastnar. Din kropp avgiftar sig dagligen så länge den är i gott skick. Ibland uppstår emellertid problem och mer gifter kommer in i kroppen än vad kroppen själv kan göra sig av med. Gifter kan komma från samt förvärras av cellulärt avfall*, föroreningar magobalanser, stress, dålig kost, sjukdomar, arbetsmiljö (raffinaderier, kemikalieproduktion, brandmän mm) receptbelagda läkemedel, rökning, överanvändning av alkohol droger sömnbrist etc.  På vilket sätt man bäst stödjer och optimera kroppens reningsprocesser finns det många olika rekommendationer kring. Hur man utför njurrening, tarmrening samt leverrening är inget som vi kommer att belysa. Det finns flera alternativ att välja mellan allt från enkla tips till mer ingående detox kurer.

Utifrån individuella symtom och problembild är det viktigt att man själv sätter sig in i de olika avgiftningskurer som rekommenderas och finner ett tillvägagångssätt för detox som känns bäst.

 *En cell kan liknas vid en människa i miniatyr. Cellen andas, äter och producerar avfall vilket orsakar människokroppens behov av att andas, äta och göra sig av med avfall.

 Kroppens femte reningsorgan Huden 
(latin cutis & grekiska derma)

5. Huden är kroppens största och tyngsta organ. Huden väger hos en människa normalt fyra till fem kilo och med underhudens fettlager inräknat kan vikten uppgå till en femtedel av den totala kroppsvikten. Hudarean hos en vuxen människa ligger mellan 1,5-2 kvadratmeter.

Den har flera funktioner; den skyddar underliggande vävnader, den har betydelse för kroppens värmereglering & känsel, den rymmer en blodreserv och den är ett utsöndringsorgan. Vidare framställs i huden D-vitamin av vitaminets förstadium.

Huden delas upp i tre lager

Överhuden (epidermis) hudens yttersta lager. Tjockleken varierar på olika delar av kroppen . Huden som slits mycket, till exempelhand och fotsulor, har tjock överhud. Den kan vara en millimeter tjock eller mer. Den övriga över huden kan vara mellan är mellan ca 0,05-1,5 mm tjockt. Tunnast hud finns på överkroppen. De yttersta cellagren bildar ett skyddande dött hornlager. Hornlagret är täckt av fett från talgkörtlarna. Vatten och vattenlösliga ämnen har svårt att passera genom huden, fettlösliga ämnen betydligt lättare. Fettlösliga ämnen såsom steroidhormoner och en del giftiga gaser kan framkalla allmänsymtom fastän de bara kommit i kontakt med huden. (Steroidhormoner är könshormoner som testosteron och östrogen i vilka kolesterol är byggstenen. Även D-vitamin är ett steroidhormon som bildas av kolesterol.) Överhuden innehåller inga blodkärl den försörjs genom diffusion från underliggande hudlager.

Läderhuden(dermis)ligger under överhuden. Läderhuden är mellan en halv och tre millimeter tjock och tjockast är den på ryggen. Gränsen mellan de båda hudlagren är vågformad. Läderhuden består av bindväv, som innehåller rikligt med protein fibrer av kollagen och elastin. Därför är läderhuden både stark och elastisk. Med åldern minskar antalet elastiska fibrer och huden blir därför slapp och rynkig. Läderhuden har mycket blodkärl. Dessa blodkärl deltar i kroppens värmereglering. Det cirkulerar 5-10 gånger mer blod i huden än vad dess försörjning kräver. Huden fungerar därmed även som blodreserv. Vid chock (via adrenalin påverkan)förflyttas blod från huden till de inre organen (hjärna, hjärta ). Blek hud är ett av de viktigaste tecken på chock. Blodcirkulationen i läderhuden är viktig för att kroppen skall hålla rätt temperatur. När det är kallt drar blodkärlen ihop sig så att mindre mängd blod cirkulerar genom huden. Då lämnar mindre värme kroppen. I en sval omgivning och i vila passerar per minut 200-350 ml blod genom huden. När det är varmt blir huden rödare då mer blod cirkulerar i de utvidgade blodkärlen. Det gör att värme lämnar kroppen och svalnar. I hetta kan mängden blod som cirkulerar per minut blir upp till 3,5l. I läderhuden finns lymfkärl, känselkroppar, nerver, hårsäckar, talgkörtlar och svettkörtlar.

Underhuden (subcutis)tar vid under läderhuden. Det finns inte någon tydlig gräns mellan de här två hudlagren. Underhuden består av porös bindväv och många fettceller. Underhudens genomsnittliga tjocklek är 2-10 millimeter hos en mager person. Hos en överviktig individ kan den subkutana fettväven vara närmare 10 cm tjock t ex på buken och runt höfterna.

Toxiska ämnen som kommit in i kroppen via lungor eller via matspjälkningsorganen transporteras via blod och lymfa. De lagras i fettdepåer i underhuden tills det utsöndras genom porerna. Överhudens yttre lager hornlagret består av tätt packade celler men är trots detta poröst. Vatten och vattenlösliga ämnen har svårt att passera genomhuden, fettlösliga ämnen betydligt lättare. Fettlösliga ämnen som steroidhormoner och en del giftiga gaser kan framkalla allmänsymtom fastän de bara har kommit i kontakt med huden. Det står klart att mycket gifter samlas i kroppens fett vävnader.  Det bästa sättet att komma åt detta är genom att svettas. Avgiftningsbehandlingar som omfattar bastubad har funnits långt tillbaka i tiden. Traditionellt bastubad innebär att kroppen vistas i ett uppvärmt utrymme där den varma luften skall värma upp huden och härigenom få kroppen att svettas för att sänka kroppstemperaturen. Att vistas i höga temperaturer där inandningsluften är mycket varm och fuktig kan upplevas besvärligt för många. För personer med någon form av hjärtproblematik eller hög blodtryck kan det i vissa fall vara direkt förknippat med hälsorisker.

Infraröd bastu som ger infraröd strålningsvärme

Vad exakt är strålningsvärme? Det är helt ofarligt och har inget att göra med vare sig ultraviolett strålning (vilket ger solbränna och kan skada huden) eller radioaktiv strålning. Ordet strålning kan lätt ge en negativ klang vilket inte är fallet vid värmestrålning.

Värmestrålning är helt enkelt en form av energi som värmer upp objektet direkt genom en process som kallas conversion (det sker en konvertering/överföring av värmen). Denna uppvärmning sker utan att luften emellan värms upp. Strålningsvärme är vad man kallar infraröd energi. Vår atmosfär har ett ”fönster” vilket är öppet för IR strålning med en mikronlängd på 7-14 att når jordens yta. När jorden sedan är uppvärmd avger denna IR strålning med en våglängd av 7-14 mikron med en topp på 10 mikron. Den infraröda strålning som jorden sänder i väg benämns som terrestrisk strålning

Våra egna kroppar strålar infraröd energi ut genom vårat skin mellan 3-50 micron med huvudsakligen på 9,4 mikrons våglängd. Våra handflator avger infraröd strålning på en nivå av 8-14 mikron. Helande handpåläggning är en tradition som går 3000 år tillbaka i tiden. (mikron =antal våglängder per cm-1)

Traditionell bastu värms genom konvektionsprincipen

Infraröd strålning kallas oftast värmestrålning. IR-strålning och värmestrålning är dock inte alltid samma sak, all värmeöverföring genom strålning är inte infraröd strålning. Ett konventionellt värmeelement eller aggregatet i en traditionell bastu värmer enligt konvektionsprincipen genom att värma upp luften i rummet. Den uppvärmda luften stiger upp ovanför värmeelementet/aggregatet.  Under taket blir det först varmt och skönt men allt eftersom den svalnar sjunker sedan den varma luften utmed väggen och strömmar som kall luft längst med golvet tillbaka till värmekällaren där den åter värms upp. Luften i rummet är varmare än väggarna och möblerna. När man vädrar rummet

Vattnets betydelse

Vattnet försörjer alla former av liv. Våra kroppar består av ca 70 % vatten och den större delen av maten vi äter innehåller ca 70 % vatten. Alla kroppsvätskor innehåller vatten.  Blodet består av ca

 90 % vatten. Vatten finns i hela kroppen, både inuti och utanför cellerna. Det är nyckeln till alla kroppsfunktioner. Det transporterar näring till alla celler och transporterar de avfallsprodukter som bildas i samband med ämnesomsättningen ifrån dem. Vatten reglerar också kroppstemperaturen genom att vi svettas.

Faktumet att vatten är så närvarande i våra kroppar är av stor betydelse för den infraröda värmestrålningen och dess avgiftande detox effekt i kroppen.

Varför är vattnet så viktigt? Vid en temperatur av -2730 C den absoluta nollpunkten är alla atomer fullständigt stilla. Här finns inga rörelser . I ett fast ämne som is ligger vatten molekylerna i ett regelbundet mönster, en struktur. Även om molekylerna är bundna till varandra är molekylerna inte helt stilla, de vibrerar kring sina bestämda lägen, de har en värmerörelse. Ju högre temperatur desto större är värmerörelserna. Om man värmer is ökar värme rörelsen. Den motverkar attraktionen mellan vattenmolekylerna. Vid smältpunkten blir värmerörelserna så häftiga att molekylerna kan börja göra sig lösa från varandra, från sina platser och flytande vatten har bildats. Tillförs värme mot vattenmolekylerna kommer detta att öka vattenmolekylernas rörelse och påverka attraktionen mellan molekylerna.

 Det Infraröda ljusets betydelse

Vatten absorberar ljus. Det infraröda segmentet på den elektromagnetiska (färg) skalan är placerad precis infra= nedanför det röda synliga ljuset. Infrarött ljus är ett begränsat spektra av ljus energi från solen (eller konstgjord källa) men som på grund av dess längre våglängder kan den inte ses av det mänskliga ögat, som ultravioletta strålar. I såväl synligt ljus som infrarött ljus är det vattenmolekylens vibrationstillstånd som orsakar absorptionen.  Blått ljus absorberas mycket lite medans rött ljus absorberas ca 3 storleksordningar mer.  Långvågig infraröd strålning såsom genereras i en infrabastu motsvarar så nära som möjligt kroppens egen strålningsenergi. Detta gör att vi kan absorbera så mycket som 93 % av de infraröda vågorna som träffar kroppen.  Alla människor sänder ut och tar emot långvågiga infraröda strålar mellan 6-20 micron. Vågornas fördelaktigaste område för människan ligger mellan 7-14 micron. Detta intervall som kommit att kallas de vitala strålarna har visat sig ge en rad positiva effekter på kroppen. Ett intervall som stämmer väl överens med vattenmolekylens 9,4 micron.

De långvågiga infraröda strålarnas värme kan med enkelhet absorberas av den stora mängd vattenmolekyler som finns i kroppen.  När strålarna går genom huden övergår det från ljusenergi till värmeenergi. Det blir en djup uppvärmning av kroppen. När kroppstemperaturen ökar reagerar kroppen med att den måste kyla sig. Svett är en del av kroppens kylsystem och är livsviktigt då vi måste reglera vår kroppstemperatur. När svetten sätter sig på huden behövs väldigt mycket värmeenergi för att den skall torka/avdunsta. Denna energi tas från kroppen som på så sätt håller sig avkyld. Normalt svettas man en halv liter vätska per dag . Vid stor ansträngning och höga temperaturer kan man svettas flera liter. De långvågiga infraröda strålarna gör att vatten molekylerna bryts ned, vattenkluster (vattnets molekylkedjor) blir mindre och bildar ett hexagonalt mönster. I samband med detta frigörs avlagringar och slaggprodukter som kroppen inte omedelbart lyckats göra sig av med bland annat många miljögifter som är fettlösliga och stannar kvar i kroppens fettvävnad. Då kroppen lätt tar till sig infraröd strålningsvärme ger detta en effektiv uppvärmning av kroppen på djupet, vattenmolekylerna blir på påverkade och kraftig svettning sker. Vid jämförelse mellan traditionell bastu och en infraröd bastu har amerikanska studier visat följande på analys av svett;      


                       Infraröd bastu                                      Traditionell bastu

                        80 % vatten                                            97 % vatten

                        20 % gifter                                              3 % gifter

 

Gifter ansamlade i kroppen är ofta orsaken till en mängd hälsoproblem. Som vi har beskrivit ovan är kroppen verkligen fantastisk. Den har en unik fysiologisk och anatomisk utformning för att på bästa sätt ta hand om sig själv. När kroppen dock signalerar eller vår insikt gör att vi förstår att vi måste ändar på vår livsstil för att må bättre är vägen dit inte helt enkelspårig. Det gäller att finna en harmoni med kost motion ta bort gifter i ens vardag (nikotin, alkohol) och om möjligt se över vad man exponeras av i sin arbetsmiljö och ev. i hemmet. Utvecklingen i vår miljö och hur vi lever i dag har skapat behov av att hjälpa kroppen i sitt arbete. Förhöjda nivåer av oönskade ämnen samt nya oönskade giftämnen i såväl vår kost som i vår miljö har ökat intresset för att bli ”ren inifrån”.  

En väg dit är att regelbundet basta i en infraröd bastu. I en Luxway infrabastu får kroppen ett effektivt stöd för detox .  Varmt lycka till på vägen mot ett hälsosammare leverne.